അന്തർ സംസ്ഥാന മയക്കു മരുന്ന് കടത്തു സംഘം തൃശ്ശൂരിൽ പിടിയിൽ

മലപ്പുറം സ്വദേശികളായ ഉബൈസ്, ഷിബു എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്.
തൃശൂർ, മലപ്പുറം ജില്ലകളിലേക്ക് വലിയ തോതിൽ ആന്ധ്രയിൽ നിന്നും കഞ്ചാവ് ട്രെയിൻ മാർഗവും, കാർ മുഖാന്തിരവും കടത്തി വന്നിരുന്ന സംഘമാണ് പിടിയിലായത്.