കേരളമാകെ പ്രഖ്യാപിച്ച ലോക്ക് ഡൗണിലും നിരത്തിലിറങ്ങി ജനങ്ങൾ

തൃശൂരിലെ പ്രധാന വ്യാപാര കേന്ദ്രമായ ശക്തൻ മാർക്കറ്റിൽ രാവിലെ മുതൽ വൻ തിരക്കായിരുന്നു. പച്ചക്കറി ലോഡുമായി വാഹനങ്ങൾ എത്തിയതോടെ ചന്ത പതിവു പോലെ സജീവം