ലോക്ക്‌ഡൗൺ :അവസാന തീവണ്ടിയിൽ തൃശൂരിലെത്തിയ 196 യാത്രക്കാർ നിരീക്ഷണ വിഭാഗത്തിൽ

സമ്പൂർണ്ണ ലോക്ക് ഡൗൺ ഇന്നലെ പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ, അവസാനമായി കേരളത്തിൽ എത്തിയ തീവണ്ടി തൃശ്ശൂരിൽ സർവീസ് അവസാനിപ്പിച്ചു.തുടർന്ന് തീവണ്ടിയിൽ ഉണ്ടായ 196 യാത്രക്കാരെ പ്രത്യേക പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷം മുളകുന്നത്തുകാവ്, കിലയിൽ ജില്ലാഭരണകൂടം ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള ഐസൊലേഷൻ വാർഡിലേക്ക് മാറ്റി