നെൽകൃഷിക്ക് ഭീഷണിയായി ഇലകരിച്ചിൽ രോഗം പടരുന്നു

പാട്ടത്തിനെടുത്ത് കൃഷി ചെയ്യുന്ന അഞ്ച് ഏക്കർ സ്ഥലത്തെ കൊയ്ത്തിന് പാകമായ നെൽകൃഷി പൂർണ്ണമായും നശിച്ച നിലയിലാണ്. Continue reading നെൽകൃഷിക്ക് ഭീഷണിയായി ഇലകരിച്ചിൽ രോഗം പടരുന്നു