വേലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിലെ വയോജനങ്ങൾക്കുള്ള കട്ടിൽ വിതരണം നടത്തി.

വേലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിലെ വയോജനങ്ങൾക്കുള്ള കട്ടിൽ വിതരണം നടത്തി ,വേലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻറ് ശ്രീമതി ഷേർളി ദിലീപ് കുമാർ, ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻറിംങ്ങ് കമ്മറ്റി ചെയർമാൻ ശ്രീ ടി.ആർ.ഷോബി., വാർഡ് മെമ്പർ പ്രശാന്ത് കുമാർ, അസിസ്റ്റൻറ് സെക്രട്ടറി രാധാകൃഷ്ണൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s