യുവത്വം കൃഷിയിലേക്ക്.

യുവത്വം കൃഷിയിലേക്ക്
കേരള സംസ്ഥാന യുവജനക്ഷേമ ബോർഡ്‌ തൃശ്ശൂരിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം കൃഷി വിജയകരമായി നടപ്പിലാക്കി കാർഷിക മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത യൂത്ത് കോർഡിനേറ്റർമാരുടെ അവാർഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചു.ജില്ലയിലെ മികച്ച കർഷക യൂത്ത് കോഓർഡിനേറ്റർ കടങ്ങോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് യൂത്ത് കോഓർഡിനേറ്റർ അനുഷ്.സി.മോഹനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു.വിജയിക്ക് കേരള സംസ്ഥാന യുവജനക്ഷേമ ബോർഡിന്റെയും കടങ്ങോട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെയും അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിച്ചതായി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് രമണി രാജൻ പറഞ്ഞു.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s