വേലൂർ മണിമലർക്കാവ് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ ഇല്ലം നിറ ആഘോഷം നടത്തി.

വേലൂർ മണിമലർക്കാവ് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ കൊവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ എല്ലാമാനദണ്ഡങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളും പാലിച്ചുകൊണ്ട് ഇല്ലം നിറ ആഘോഷം നടത്തി.
ക്ഷേത്രനടയിൽ എത്തിച്ച കതിർ കറ്റകൾ മേൽശാന്തി തലയിലേറ്റി ക്ഷേത്ര കവാടത്തിലെത്തിച്ചു. തുടർന്ന് ശംഖ് വിളിച്ച് വിളക്ക് തെളിയിച്ച് തീർത്ഥം തളിച്ച് പൂജിച്ച്  കതിർ കറ്റകൾ ക്ഷേത്രത്തിനകത്ത് ശ്രീലകത്തേക്ക് എഴുന്നള്ളിച്ചു. ക്ഷേത്രം മേൽശാന്തി നാരായണൻ നമ്പൂതിരി മുഖ്യ കാർമികത്വം വഹിച്ചു. ക്ഷേത്രം ട്രസ്റ്റി നേതൃത്വം നല്കി.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s