എസ്.എസ്.എൽ.സി പരീക്ഷയിൽ വിജയം കരസ്ഥമാക്കിയ കുട്ടികളെ തണൽ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് ആദരിച്ചു

എസ്.എസ്.എൽ.സി പരീക്ഷയിൽ വിജയം കരസ്ഥമാക്കിയ കുട്ടികളെ തണൽ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് ആദരിച്ചു

വേലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ എസ് എസ് എൽ സി യിൽ വിജയം നേടിയ നാല് വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്ക് ശ്രീമതി. വി.ടി. ലില്ലി ടീച്ചർ എൻഡോവ്മെന്റ് തുക തണൽ ഭാരവാഹികൾ അവരുടെ വീടുകളിൽ ചെന്നു നൽകി. തയ്യൂർ ഗവ: ഹൈസ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥിനികളായ പ്രബിത, ശ്രീലക്ഷമി , അഭിരാമി എന്നിവർക്കും വേലൂർ RSRV ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിനി ജിൻസിക്കും ൽകി ആദരിച്ചു തണൽ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് ഭാരവാഹികളായ സെക്രട്ടറി എ.എൻ സോമനാഥൻ, ട്രഷറർ ഡോ.ബാബു ജോസഫ്‌ കമ്മിറ്റി അംഗം എം.കേശവൻ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് വിതരണം നടത്തിയത്.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s