ഇന്ന് ഉച്ചക്കുണ്ടായ ശക്തമായ കാറ്റിൻ വേലൂർ മേഞ്ചേരിക്കാവ് ക്ഷേത്രത്തിനു മുകളിലേക്ക് കൂറ്റൻ തേക്ക് മരം കടപുഴകി വീണു…….

ഇന്ന് ഉച്ചക്കുണ്ടായ ശക്തമായ കാറ്റിൻ വേലൂർ മേഞ്ചേരിക്കാവ് ക്ഷേത്രത്തിനു മുകളിലേക്ക് കൂറ്റൻ തേക്ക് മരം കടപുഴകി വീണു…….

ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ നടപ്പുര, താഴികക്കുടം 1 ശ്രീകോവിൽ, മേൽക്കൂര എന്നിവയ്ക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. പഞ്ചായത്തംഗങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച് മരം മുറിച്ചു മാറ്റുന്ന ജോലികൾ ആരംഭിച്ചു.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s