വേലൂർ പഞ്ചായത്തിൽ കോവിഡ് സമൂഹ വ്യാപനത്തിൻ്റെ തോതറിയുന്നതിനുള്ള സെൻ്റിനൽസർവ്വേ നടത്തി..,,,,,…….

വേലൂർ പഞ്ചായത്തിൽ കോവിഡ് സമൂഹ വ്യാപനത്തിൻ്റെ തോതറിയുന്നതിനുള്ള സെൻ്റിനൽസർവ്വേ നടത്തി..,,,,,……. ഇതിനായിപഞ്ചായത്തിലെ നൂറോളം പേരുടെ സാമ്പിളുകളാണ് ശേഖരിച്ചത്.ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ, ആശാ വർക്കർമാർ .റേഷൻ കടക്കാർ, Drivers, ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് തുടങ്ങിയവരിൽ നിന്നടുത്ത Sanple കളാണ്പരിശോധനക്കയച്ചിരിക്കുന്നത്.പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നാളെയും നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ വൈകിയുമാണ് റിസൾട്ട് കിട്ടുക.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s