മങ്ങാട് മുട്ടിൽ കോളനിയിൽ ഓൺലൈൻ പഠനസഹായമൊരുക്കി ശ്രീകൃഷ്ണ കോളേജ് 2006 -09 ബി എ ഫങ്ക്ഷണൽ ഇംഗ്ലീഷ് ബാച്ച്

ഓൺലൈൻ പഠനത്തിന് അസൗകര്യം അനുഭവിക്കുന്ന മങ്ങാട് മുട്ടിൽ കോളനിയിൽ താമസിക്കുന്ന കുടുംബത്തിന് ടെലിവിഷൻ നൽകി . ശ്രീകൃഷ്ണ കോളേജ് 2006 -09 ബി എ ഫങ്ക്ഷണൽ ഇംഗ്ലീഷ് ബാച്ച് വിദ്യാര്ഥികളായിരുന്നവരുടെ കൂട്ടായ്മയാണ് ടെലിവിഷൻ നൽകിയത് .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s