അതിഥി തൊഴിലാളികൾക്കായി വിപുലമായ സൗകര്യങ്ങളൊരുക്കി തൃശ്ശൂർ ജില്ലാ ഭരണകൂടം

തൃശ്ശൂർ: അതിഥി തൊഴിലാളികൾക്കായി തൃശ്ശൂർ ഗവ.മോഡൽ ബോയ്‌സ് സ്‌കൂളിലും ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യുന്നത്തിനായി തോപ്പിൽ സ്‌കൂളിൽ സമൂഹ അടുക്കളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.ക്യാമ്പുകളിൽ ദിവസവും ഫോംഗിംഗ് നടത്താനും അന്തേവാസികളുടെ കണക്കെടുക്കാനും ജില്ലാ കളക്ടർ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അതിഥി തൊഴിലാളികൾക്കാവശ്യമായ ആരോഗ്യ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്താൻ അതത് പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെ നടപടികളിൽ അതിഥി തൊഴിലാളികൾ സംതൃപ്തരായത് കൊണ്ടാണ് ജില്ലയിൽ അവർക്കിടയിൽ നിന്നു അസ്വസ്ഥതകൾ ഉയരാത്തത്. എന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ പറഞ്ഞു.

ജില്ലയിൽ കോവിഡ് 19 പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളും സമൂഹവ്യാപനവും തടയാനുളള മുന്നൊരുക്കങ്ങളും കാര്യക്ഷമമാണെന്നും സമൂഹ അടുക്കളകൾ അനവധി പേരുടെ വിശപ്പകറ്റാൻ സഹായമാവുന്നുണ്ടെന്നും കളക്ടർ വ്യക്തമാക്കി.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s