പാസ്‌പോർട്ട് സേവാ കേന്ദ്രംശനിയാഴ്ച പ്രവർത്തിക്കും


പാസ്‌പോർട്ട് മേളയോടനുബന്ധിച്ച് തൃശൂർ പാസ്‌പോർട്ട് സേവാ കേന്ദ്രം ഫെബ്രുവരി 15 ശനിയാഴ്ച തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് കൊച്ചി റീജിയണൽ പാസ്‌പോർട്ട് ഓഫീസ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ഓൺലൈനായി മുൻകൂർ സന്ദർശന സമയം അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ പരിഗണിക്കും. ഓൺലൈൻ രജിസ്‌ട്രേഷനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും http://www.passportindia.gov.in എന്ന വെബ്‌സൈറ്റോ mPassport Seva ആപ്പോ സന്ദർശിക്കുക. ഫോൺ: 9447731152.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s