കൊറോണ ബോധവൽക്കരണം:കേരള ആരോഗ്യ സർവകലാശാല വെബ് പേജ് തുടങ്ങി


തൃശ്ശൂർ : കൊറോണ വൈറസ് ബാധയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കേരള ആരോഗ്യ സർവകലാശാല നടത്തുന്ന ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികളുടെ ഭാഗമായി വിദ്യാർത്ഥികളിലൂടെ പൊതുജനങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിന് പുതിയ വെബ് പേജ് തുടങ്ങി. പൊതുജനാരോഗ്യ വിജ്ഞാനം എന്ന പേരിലാണ് വെബ് പേജ് ആരംഭിച്ചിട്ടുളളത്. കേരള ആരോഗ്യ സർവകലാശാലയുടെ വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ ഭാഗമാണിത് തുടങ്ങിയത്. ലിങ്ക് വെബ്‌സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. ഈ വെബ് പേജ് വഴി സർക്കാരിന്റെ അംഗീകൃത വിജ്ഞാന-വ്യാപന വിവരങ്ങളും പൊതുജന വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുതകുന്ന വീഡിയോകളും ലഭ്യമാണ്. വെബ് പേജ് ലിങ്ക്: http://14.139.185.154/kuhs_new/index.php2id=3086 സർവകലാശാലക്ക് കീഴിലെ ഒരു ലക്ഷം വിദ്യാർത്ഥികളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി 10 ലക്ഷം വീടുകളിൽ കൊറോണ വൈറസ് ബോധവൽക്കരണം സംഘടിപ്പിക്കാനാണ് സർവകലാശാലയുടെ ലക്ഷ്യം. ഒപ്പം വൈദ്യസമൂഹത്തെ പൗരസമൂഹവുമായി കണ്ണിചേർത്ത് പുതിയ ആരോഗ്യ ബോധവൽക്കരണ കൂട്ടായ്മയും രൂപപ്പെടുത്താനും പൊതുജനാരോഗ്യ സംവിധാനം നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങൾക്ക് കരുത്ത് പകരാനും സർവകലാശാല ഉദ്ദേശിക്കുന്നു.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s