“പുതിയ പദ്ധതികൾക്ക് അംഗീകാരം”

തൃശ്ശൂർ : ക്ലീനിംഗിനായി 70 ലക്ഷം രൂപ ചിലവഴിച്ച് ആധുനികരീതിയിലുള്ള
മെക്കാനിക്കൽ സീപ്പിംഗ് മെഷീൻ വാങ്ങുന്നതിനും ഈ നൂറ്റാണ്ട് കണ്ട്
ഏറ്റവും വലിയ പ്രളയത്തിനു ശേഷം കോർപ്പറേഷൻ പരിധിയിലെ വിൽവട്ടം,
അയ്യന്തോൾ സോണലുകളിലേയും തൃശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ ഈസ്റ്റ്, വെസ്റ്റ്
സോണലുകളിലേയും കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുളള തോടുകളും,
റോഡുകളും പുതുക്കി പണിത് പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലാക്കുന്നതിനും,
വഞ്ചിക്കുളത്തിന് സൈഡ് പ്രൊട്ടക്ഷനും നടപ്പാതയും നിർമ്മിക്കുന്നതിനും
എം.ഒ. റോഡിൽ പൊളിച്ചുമാറ്റിയ പോസ്റ്റാഫീസിന്റെ സ്ഥലത്ത് റോഡ്
നിർമ്മിക്കുന്നതിനും കുരിയച്ചിറയിലും ശക്തനിലും ഉളള ഒ.ഡബ്ലിയു.സി.
പ്ലാന്റുകളിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്ക് നടത്തുന്നതിനും വടക്കേറ്റാൻഡിൽ
പാർക്ക് നിർമ്മിക്കുന്നതിനും ഇന്ന് ചേർന്ന കൗൺസിൽ ഐകകണ്ഠനേ
തീരുമാനിച്ചു.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s