“ജെ.എൻ.യു.വിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നേരെയുണ്ടായആർ.എസ്.എസ്./ബി.ജെ.പി. അകമണത്തിനെതിരെതൃശൂർ കോർപ്പറേഷൻ പ്രമേയം പാസ്സാക്കി”

തൃശ്ശൂർ : വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സ്വപ്നഭൂമിയായിരുന്ന ജെ.എൻ.യു.വിനെ
വർഗ്ഗീയവാദികളുടെ താവളമാക്കി മാറ്റുന്നതിനായി ജെ.എൻ.യു. ക്യാപസ്സിൽ
കേറി വിദ്യാർത്ഥികളെ ആകമിക്കുകയും സ്വയം അത് പറഞ്ഞുനടക്കുകയും
ചെയ്യുന്ന ആർ.എസ്.എസ്. ബി.ജെ.പി. പ്രവർത്തകരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നും ലോകത്തിൽ ഇന്ത്യക്കുണ്ടായ മാനക്കേട് ഒഴിവാക്കണമെന്നും പ്രമേയം വഴി സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാനായ ശ്രീ.ജോൺ ഡാനിയൽ
ഇന്ന് ചേർന്ന കൗൺസിലിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഡി.പി.സി. മെമ്പർ ശ്രീ,വർഗ്ഗീസ് കണ്ടംകുളത്തി പിൻതാങ്ങി. ചർച്ചകൾക്കുശേഷം ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ പ്രമേയം പാസാക്കി.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s