മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തില്‍ നിന്ന് 7 അന്തേവാസികൾ രക്ഷപ്പെട്ടു

on

തൃശൂര്‍: ജില്ലാ മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തില്‍ നിന്ന് 7 അന്തേവാസികൾ രക്ഷപ്പെട്ടു.തടവിന് ശിക്ഷിച്ച ഒരുപ്രതിയും നാല് റിമാന്റ് പ്രതികളും മറ്റ് രണ്ടുപേരുമാണ് രക്ഷപ്പെട്ടത്.ജീവനക്കാരെ പൂട്ടിയിട്ടാണ് ഇവര്‍ കടന്നുകളഞ്ഞത്‌.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s